Jakie są zasady przy składaniu wniosków na wycinkę drzew?

wycinka wniosek składa się do właściwego urzędu. Aby usunąć drzewo z własnej działki właściciel (osoba fizyczna) dokonuje zgłoszenia we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszenie jest wymagane gdy obwód pnia na wysokości 5 centymetrów od podłoża ziemi przekracza – 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. W przypadku gdy obwód pni  jest mniejszy od wielkości wskazanej powyżej, zgłoszenie nie jest wymagane.  Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo i rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wycinka wniosek

Oprócz wyżej wymienionego w zgłoszeniu należy podać także ilość oraz gatunki drzew, które są planowane do wycięcia. Przedstawiciel urzędu przeprowadza w ciągu 21 dni od zgłoszenia wizje terenową celem oględzin drzew lub krzewów. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem dołącza do wniosku o wycinkę zgodę jej właściciela. Powyższa procedura dotyczy usunięcia drzewa z działki lub drzewostanu nie będącej lasem w myśl przepisów ustawy o lasach. Usunięcie drzewa z lasu wymaga zezwolenia ze starostwa powiatowego. Wielkość i ilość drewna do usunięcia z lasu określona jest w uproszczonym planie urządzania lasu.

Taką informacje powinien posiadać każdy właściciel działki leśnej. W każdym razie jest to informacja którą może otrzymać z urzędu powiatowego. W przypadku kiedy starostwo nie posiada inspektora do spraw gospodarki leśnej  w imieniu starostwa kontrole nad gospodarką leśną sprawuje właściwe nadleśnictwo. Należy pamiętać, że drewno które chcemy pozyskać i wywieźć z lasu podlega ocechowaniu.Brak powyższego obowiązku zagrożone jest mandatem karnym.

Jak można wyciąć drzewa?

Sposób wycięcia drewna uzależniony jest przede wszystkim od jego parametru. Wielkości, grubości, wysokości. Im drzewo mniejsze i cieńsze usunięcie go nie sprawia zbyt dużej trudności, gdyż nie wymaga tylu specjalistycznych zabiegów. Ważne jest, aby zacząć cięcie pnia od strony na którą ma drzewo upaść. To znaczy, że wycinamy delikatny klin o wielkości 2/5 średnicy drewna u jego podstawy. 5-10 centymetrów od ziemi. Następnie robimy ze strony przeciwnej cięcie. Popychamy drzewo w kierunku planowym. Należy uważać, aby zachować bezpieczną odległość od upadającego drzewa, gdyż przewracające się drzewo może odbić i w nas uderzyć. Sprawa jest tym groźniejsza jeżeli wycinkę wykonujemy w lesie. Tutaj należy dochować szczególnej staranności pod względem bezpieczeństwa ale także organizacji ścinki. Drzewa powalać w taki sposób aby później nie było problemów z cięciem na mniejsze kawałki i jego pozyskaniem.